Založ si blog

STV nie je zadarmo. Slovák platí štvor a viacnásobne. A ešte sa im máli ? Chceme zákonnosť STV !

Agresivita vedenia STV voči divákom narastá a reklama Koncesionárika na STV je najabsurdnejšia vec, aká môže existovať.

 

Platíme STV nútene zákonom a STV naše peniaze a drahocenný vysielací čas zneužíva na takýto kšeft, nezmysel, demagógiu ?

 
Ako keby Daňový úrad robil reklamu, “ Daňový úrad tu nie je zadarmo “ a “ Keď nás nezaplatíte Vy, cez podvody DPH si prilepšíme sami. “ !  

Ako občania – koncesionári, máme právo pýtať sa, kto vyrobil a kto zarába na maskotovi – výpalníkovi Koncesionárik ?
 
Ak to robili zamestnancami STV v pracovnej dobe, už to je neskutočná drzosť.
 
Ak to robila externá firma, tak to už je na odstúpenie riaditeľa STV, lebo je to do neba volajúca drzosť !
 
A riaditeľ by mal odstúpiť okamžite, keďže z našich peňazí platí navyše celostránkové inzercie do súkromných novín ! 
 
Oni potom Riaditeľovi umožňujú súkromnú reklamu, kde si rozpráva čo chce, nikto mu neoponuje a čitateľom “ masíruje podvedomie „. 
 
Najnovšie im “ vysvetľuje „, prečo je potrebné zvýšiť koncesiu a používa na to argumenty, ako keby všetci Slováci boli národom s IQ Koncesionárika.  
 
Ako keby sme nevedeli o čo ide, dostať od koncesionárov milióny eur mesačne navyše, z ktorých podstatná časť len tak “ odtečie “ na súkromné účty.
 
Kto kontroluje riaditeľa STV a jeho vedenie ?
 
Vraj parlament, Rada STV a ako ich kontroluje, nebuďme naivní, NIKTO  ich nekontroluje!
 
STV je obrovský biznis, kšeft, do ktorého sú zapojení politici a v pozadí ľudia, ktorí z STV neskutočne profitujú.
 

Občania otáčajú euro v rodine a ľudia prepojení okolo STV z občanov – koncesionárov, ako zlatej bane bezpracne dolujú milióny !


Hľadáme občanov, ktorí chcú pomôcť vrátiť STV do hraníc zákonnosti.

 

Nebude to ľahké, chce to ľudí, ktorí sú čestní, nie sú prepojení na STV a samozrejme nemajú kontakty a profit z politiky a podsvetia.

 
Už roky rokúce ako koncesionári poukazujeme na nezákonnosť v STV, nič zásadného sa nevyriešilo.
 
Isto si pamätáte na prezamestnanosť, podvody, klamstvá, defraudovanie majetku, ktoré sa v STV odohrávali, odohrávajú.
 
Nikto nebol potrestaný, maximálne sa vymenil riaditeľ, ten si vždy priviezol nových kamošov a rovnaká hra za ťažké milióny pokračuje. 
 
Načo nám je také STV, ktoré občana znevažuje, uráža, okráda ?
 
Občan cez zástrčkový zákon povinne musí platiť TV koncesiu, ak nie, nabehnú výpalníci, exekútori STV.
 
Štát, teda naši politici, vymysleli za naše dane navyše zmluvu zo štátom, cez ktorú sa do STV lejú ďalšie milióny, bez kontroly !
 
Do tretice, mafia Slovenska funguje perfektne, štát kolaboruje so Skylinkom a ľudí nechá vydierať servisným poplatkom za STV cez satelit !
 
A keď sa kmotrom máli, štát STV zadotuje podľa potreby z rozpočtu, alebo cez výpalníka Koncesionárika a ten ešte chce zvýšiť koncesiu ?!
 
To sme už naozaj ako občania slepí, hluchí a nevidíme, čo sa v STV odohráva ?
 
Občania Slovenska, nenechajte sa klamať, začnime verejnú diskusiu a spoločne odtajníme skutočný stav v STV !
 
Vráťme súkromnú STV verejnosti tak, že v STV sa začne ozajstná slobodná diskusia naživo.
 
Ako chceme zmeniť Slovensko k lepšiemu, keď nedokážeme nastoliť zákonnosť vo verejnoprávnej televízii ?!
 
Chceme zrušiť poplatok STV, chceme verejnú kontrolu, diskusiu v STV a chceme to okamžite !
 
 
P.S. 
 
Vážení občania Slovenska, skontrolujte si, ako a komu má slúžiť STV v zmysle zákona.
   

Poslanie Rozhlasu a televízie Slovenska

(1) Rozhlas a televízia Slovenska je vysielateľom, ktorého poslaním je poskytovať službu verejnosti v oblasti vysielania.

(2) Služba verejnosti v oblasti vysielania je poskytovanie programovej služby, ktorá je univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá,

pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoločenskej zodpovednosti a ktorá rozvíja kultúrnu

úroveň poslucháčov a divákov, poskytuje priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov a je financovaná

najmä z verejných prostriedkov.

(3) Programovú službu Rozhlasu a televízie Slovenska tvoria spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy,

programy pre deti amládež a iné programy, ktoré a) sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, etickému vedomiu

a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti, poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné

informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov, rozvíjajú kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie,

rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok,

rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov a aby

podporovali rozvoj vedomostnej spoločnosti, utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie,

toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti.

 

Úlohy Rozhlasu a televízie Slovenska

(1) Rozhlas a televízia Slovenska vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť a nemôže svoje práva a povinnosti vysielateľa

rozhlasovej a televíznej programovej služby previesť zmluvou ani iným právnym úkonom na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.

(2) Rozhlas a televízia Slovenska chráni a rešpektuje nezávislosť svojich programových pracovníkov a spolupracovníkov v súlade so štatútom programových pracovníkov

a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska

(3) Rozhlas a televízia Slovenska poskytuje archívne dokumenty z oblasti vysielania, vrátane tých, ktoré vznikli pred 1. júlom 1991, iným právnickým osobám

na vysielanie alebo na vznik nových diel za úhradu podľa osobitného predpisu. Podmienky poskytovania archívnych dokumentov schvaľuje na návrh generálneho

riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len generálny riaditeľ ) rada Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len „rada“).

(4) Rozhlas a televízia Slovenska plní úlohy zákonného depozitára podľa osobitného predpisu.

 

Činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska

(1) Hlavná činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska je a) vysielanie najmenej dvoch televíznych programových služieb na dvoch celoplošných terestriálnych

analógových okruhoch až do ukončenia svojho analógového televízneho vysielania na území Slovenskej republiky, vysielanie najmenej štyroch rozhlasových programových

služieb, z ktorých jedna je určená na vysielanie obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín

žijúcich na území Slovenskej republiky, ak Rozhlas a televízia Slovenska vysiela viac ako štyri rozhlasové programové služby, aspoň štyri z nich sa

realizujú celoplošným vysielaním) a ak vysiela len štyri rozhlasové programové služby, aspoň tri z nich sa realizujú celoplošným vysielaním,

poskytovanie obsahových služieb prostredníctvom verejnoprávneho terestriálneho multiplexu, z ktorých sú najmenej dve televízne programové služby,

zabezpečovanie tvorby, výroby a nákupu programov a ich šírenia,  vysielanie väčšinového podielu programov vo verejnom záujme vo vysielaní každej programovej služby,

zabezpečovanie regionálneho vysielania prostredníctvom rozhlasových a televíznych štúdií; regionálne vysielanie každého štúdia musí vyvážene obsahovať

príspevky z celého územia jeho pôsobnosti, vysielanie obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických

skupín žijúcich na území Slovenskej republiky v časovom rozsahu zodpovedajúcom národnostnému a etnickému zloženiu obyvateľstva Slovenskej

republiky; na zabezpečenie výroby a vysielania programov pre národnostné menšiny a etnické skupiny zriaďuje Rozhlas a televízia Slovenska samostatné

organizačné útvary Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie, zohľadňovanie potrieb nepočujúcich a iných sociálnych menšín vo vysielaní,

poskytovanie priestoru činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností vo vysielaní, uskutočňovanie prenosov a záznamov z vybraných

spoločensky významných udalostí politického, kultúrneho, náboženského, umeleckého a športového zamerania, poskytovanie vysielacieho času na vysielanie politickej

reklamy podľa osobitných predpisov, poskytovanie potrebného vysielacieho času štátnym orgánom na výzvy v krízových situáciách a na iné dôležité oznámenia určené

verejnosti, rozhlasové vysielanie kultúrnych a informačných programov do zahraničia, zabezpečovanie činnosti archívu Rozhlasu a televízie Slovenska, zabezpečovanie

ochrany diel a umeleckých výkonov podľa osobitného predpisu, zúčastňovanie sa na činnosti medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti vysielania,

zriaďovanie a riadenie umeleckých telies a súborov, utváranie siete stálych spravodajcov a osobitných spravodajcov v Slovenskej republike a v zahraničí.

 

Janko, Martinka, prepáčte, 3 roky a mafiu sme len pošteklili.

23.02.2021

3 roky od popravy Janka a Martinky si občania naďalej klamú a nenávidia sa, pričom mafii sa v podstate nič nestalo. Nahovárame si a vymýšľame hrdinov v radoch polície, ktorí odhalili, čo im dovolili a to je asi tak všetko. V radoch štátnej a klasickej mafie nezúri žiadny masový covid, sme iba svedkami novodobej frašky. Občianska spoločnosť potrebuje reštart, inak si ju [...]

SÚD SLOVENSKO NESKUTOČNE DRAHÉ TO MAFIÁNSKO. . .

06.09.2020

Janko a Martinka zatiaľ pokoj nemajú, štát Slovensko mafiáni stále ovládajú. Darmo sme si novú nádej zvolili, zatiaľ Slovensko logicky sme NEOBRODILI. Najprv koronavírus BOJ s mafiou zahatil a teraz sa už potenciál načisto STRATIL…? SÚDY mafiánske slovenské zatiaľ sa v ničom nezmenili, tak KTO určí stav VINY?! Keby to ohavné Brucho 55 rokov basy dostalo, niečo by sa [...]

Nevoľte štátnu mafiu, rakovinu spoločnosti, voľte normálnu budúcnosť.

26.02.2020

Kto mal možnosť sledovať dianie v nezákonne zvolanom parlamente a má svedomie, má logicky aj strach. Čo tam predvádzali fašisti, komunisti a nacionalisti, to nemá obdobu v normálnej spoločnosti 21. storočia. Akože lekárka v koži Hitlera, učiteľ slovenčiny do hneda neschopný vyslovovať, čítať a napuchnutý komunista. A nad tým všetkým obrovská kopa zlodejiny, nenávisti [...]

hmla, doprava

Pre západné Slovensko platia výstrahy pred vetrom a snehovými jazykmi

09.12.2023 12:44

Výstrahy sa týkajú okresov Bratislava, Malacky, Myjava, Senica a Skalica.

Tanky, Ukrajina

Neúspešná ofenzíva? Zvíťazíme, veria stále Ukrajinci

09.12.2023 11:08

Protiofenzíva nebola úspešná. Ukrajinci však stále veria, že budú úspešní v boji proti ruským agresorom. Budú však potrebovať pomoc západných partnerov.

Karel Schwarzenberg

V Prahe sa koná pohreb kniežaťa Schwarzenberga. Zúčastňuje sa na ňom aj Čaputová

09.12.2023 10:13, aktualizované: 12:17

Množstvo zahraničných hostí sa zúčastňuje na pohrebe bývalého českého ministra zahraničných vecí, poslanca a senátora Karla Schwarzenberga.

Viktor Orbán

Maďarom vyplatí EÚ takmer miliardu eur. Ďalšie peniaze dostanú, až sa polepšia

09.12.2023 09:20

Ministri financií členských štátov Európskej únie schválili poskytnutie finančných prostriedkov Maďarsku vo výške 920 miliónov eur.

luteranjaning

Ja, Vy, my všetci tvoríme štát. A prečo sme im dovolili ukradnúť si ho? Kvôli našim deťom, vnukom to spoločne dokážeme zmeniť! Nebojte sa slobodne vyjadriť, jedine tak sa ani 100 x opakovaná lož nestane pravdou.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 821
Celková čítanosť: 3904869x
Priemerná čítanosť článkov: 4756x

Autor blogu

Kategórie